Debata nad raportem o stanie Gminy Konarzyny za 2018 rok.

dodano: 30 maja 2019 o godzinie 15:01

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Jacek Warsiński 29 maja 2019 r. przedstawił Radzie Gminy w Konarzynach Raport o stanie Gminy Konarzyny za 2018 rok. Obejmuje on następujące zagadnienia: sytuacja finansowa gminy, realizacja uchwał, polityk, programów i strategii, stan realizacji inwestycji, zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura techniczna, gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska, stan mienia komunalnego, stan oświaty, wydarzenia kulturalne, promocja gminy oraz realizacja zadań z zakresu opieki społecznej.

Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami 13 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń urzędu  podczas obrad IV sesji Rady Gminy odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Konarzyny za 2018 r.

W niniejszej debacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. W tym celu należy dokonać pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia do działu w debacie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Konarzynach, ul. Szkolna 7 do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 15.30.


zarządzenie nr 40/2019
Raport o stanie Gminy Konarzyny za 2018 r.
wzór zgłoszenia
porządek obrad IV sesji Rady Gminy w Konarzynach