Debata nad Raportem o stanie Gminy Konarzyny za 2019 rok

dodano: 20 maja 2020 o godzinie 14:48

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Jacek Warsiński 20 maja 2020 r. przedstawił Radzie Gminy w Konarzynach Raport o stanie Gminy Konarzyny za 2019 rok. Obejmuje on następujące zagadnienia: sytuacja finansowa gminy, realizacja polityk, programów i strategii, stan realizacji inwestycji, zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura techniczna, gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska, stan mienia komunalnego, stan oświaty, wydarzenia kulturalne, promocja gminy oraz realizacja zadań z zakresu opieki społecznej.

Zgodnie z wyżej przytoczonymi przepisami 3 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali GOK  podczas obrad X sesji Rady Gminy w Konarzynach odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Konarzyny za 2019 r.

W niniejszej debacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Również mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. W tym celu należy dokonać pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy. Termin zgłoszenia to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Konarzynach, ul. Szkolna 7 do dnia 2 czerwca 2020 r. do godz. 15.30.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2020
Raport o stanie Gminy Konarzyny za 2019 r.
wzór zgłoszenia
porządek obrad X sesji Rady Gminy w Konarzynach