Informacja na temat uprawy maku i konopi włóknistych

dodano: 18 września 2020 o godzinie 12:47

Urząd Gminy w Konarzynach informuje, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określił, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 47 ust. 1 ww. Ustawy, zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujecie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w wyżej wymienionej Uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego na rok, którego dotyczy uprawa.

W związku z powyższym, informujemy, iż w terminie do 22 września 2020 r. przyjmowane są informacje dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na 2021 r.

Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent, punkt skupowy jak i urząd gminy/miasta. W zgłoszeniu planowanej na 2021 r. powierzchni upraw maku i konopi włóknistych należy ująć:

– czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku/konopi włóknistych,

– wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),

– cel prowadzenia uprawy – cele zostały określone art. 45 Ustawy,

– lokalizacja upraw – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,

– powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Jednocześnie informujemy, iż w dniach 29 września – 14 października 2020 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r., podczas których możliwe będzie dodatkowe zgłoszenie powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych. Informację o rozpoczęciu przedmiotowych konsultacji otrzymają, w drodze mailowej, Urzędy Gminy/Urzędy Miasta oraz instytucje związane ze środowiskiem rolniczym, tj. Pomorska Izba Rolnicza, Związek Gmin Pomorskich, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Informacja dostępna będzie także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego