Młodzi Duchem

dodano: 4 stycznia 2021 o godzinie 14:03

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Konarzyny realizowany jest projekt pt.:

„Młodzi Duchem”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 06.02. Usługi Społeczne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Gminę Konarzyny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ziemi Konarzyńskiej „Konar” w przedziale czasowym                                
od 01.11.2020 do 30.06.2023.

Celem projektu jest zwiększenie o 28 miejsc świadczenia usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i objęcie wsparciem 31 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Konarzyny poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora, a tym samym: poprawę dostępu do usług opiekuńczych dla 24 osób, zapewnienie 2 osobom z niepełnosprawnościami specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz organizacje szkoleń i zapewnienie wsparcia psychologicznego dla 5 opiekunów faktycznych.

Wartość projektu to 742 664,00 zł, w tym wysokość dofinansowania wynosi 705 530,80 zł.

 

Projekt zakłada realizację:

  • Utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Konarzyny;
  • Funkcjonowanie Klubu Seniora;
  • Realizacja zajęć i wyjazdów integracyjnych dla uczestników Klubu Seniora;
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
  • Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu.

 

REKRUTACJA

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Młodzi Duchem” wraz z załącznikami:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa

Załącznik nr 2 do regulaminu uczestnictwa

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa

Załącznik nr 4a do Regulaminu uczestnictwa

Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa

Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa

Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa

Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. „Młodzi Duchem”.

Gmina Konarzyny informuje, że w dniach 11.03.2021  roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. „Młodzi Duchem”

Dokonano oceny złożonych 29 formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach naboru do projektu w okresie do 28.02.2021r. W wyniku weryfikacji zgłoszeń do udziału w projekcie pod względem spełnienia kryteriów opisanych w „Regulaminie uczestnictwa w projekcie” oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 28 uczestników, wytypowaniu 1 osobowej grupy rezerwowej. Lista została zatwierdzona przez Wójta Gminy Konarzyny w dniu 11.03.2021 r.

O wynikach oceny każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.

Podjęte przez komisję decyzje dotyczące wyboru Uczestników Projektu, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.