Słońce źródłem pozyskiwania energii

dodano: 5 października 2018 o godzinie 09:01

 

Projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.03 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.03.01 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Uroczyste podpisanie umowy o finansowaniu inwestycji z UE odbyło się 26.09.2018 r. w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim. Umowy podpisał marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

Przedmiotem projektu jest budowa 651 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Karsin. W ramach inwestycji wybudowane zostaną instalacje fotowoltaiczne pozyskujące energię elektryczną z energii słońca. Instalacje umieszczone zostaną na dachach lub fasadzie budynków mieszkalnych z ww. gmin. Instalacja będzie służyć wytwarzaniu energii elektrycznej na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną poszczególnych domostw.

Dzięki realizacji projektu zwiększy się wykorzystanie energii pochodzącej z OZE przez Gminę Chojnice oraz gminy partnerskie, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza w skutek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Brusy, Czersk, Konarzyny oraz Karsin.

Planowany okres realizacji projektu: 11.2018 – 10.2019 r.

Wartość projektu: 12 393 923,47 zł.

Dofinansowanie: 9 559 992,60 zł (85%).

 

Informacja dla beneficjentów

Prosimy o kontakt z UG Konarzyny w dniach od 5 do 12 kwietnia br celem podpisania umowy.

Wzór umowy z mieszkańcem  Umowa – dobra czysta

zał. nr 1 upoważnienie (pełnomocnictwo)Załącznik 1 – Pełnomocnictwo
zał. nr 2 klauzula informacyjna klauzula informacyjna

aktualizacja 04.12.2019 r.

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na Państwa budynkach przez firmę ELTOM, otrzymają Państwo ZGŁOSZENIE/DOKUMENT INSTALACJI (dokument wydawany w Urzędzie Gminy pok. nr 2). Przedmiotowy dokument należy wysłać do Energa-Operator SA oddział w Koszalinie, po czym nastąpi przyłączenie mikroinstalacji do sieci EOP.
Po przyłączeniu instalacji do sieci otrzymają Państwo „Potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA.OPERATOR SA”.
Potwierdzenie należy dostarczyć do Energa – Obrót celem aneksowania umowy kompleksowej.
Sposób dostarczenia potwierdzenia:
– osobiście do Salonu sprzedaży Energa ul. Plac Bohaterów 4A, 77-300 Człuchów
– przez stronę internetową https://www.energa.pl/prosument/

 

 

10 stycznia 2020 r. zapraszamy na spotkanie dotyczące zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych
godz. 18.00 sala widowiskowa GOK Konarzyny

Wzór oświadczenia o wywiązywaniu się  z warunków umowy  oświadczenie polisa i przegląd

Adres email, na który należy zgłaszać nieprawidłowości/awarie instalacji fotowoltaicznej

reklamacje@eltom-chojnice.pl

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie nieprawidłowości działania instalacji * max. 2 dni robocze
od zgłoszenia, (dzień roboczy od 8 do 16)
Czas usunięcia awarii/ nieprawidłowości w działaniu instalacji – 5 dni robocze poza
przypadkami, w których zawiódł sprzęt np. falownik, który należy wymienić, wówczas 14
dni. W przypadku zadziałania bezpieczników, przepięciówek etc. i związanego z tym ich
zużycia (poza sytuacją, gdy producent urządzenia uwzględni to jako wadę urządzenia), koszt
wymiany ponosi Beneficjent ostateczny.