Kampania Gminy Konarzyny na rzecz zrównoważonego rozwoju

dodano: 27 kwietnia 2018 o godzinie 13:04

Kampania Gminy Konarzyny na rzecz zrównoważonego rozwoju jest realizowana  przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 10.500,00
kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); 10.000,00

Kampania informacyjno-edukacyjna  zakłada realizację prelekcji dla dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach. Zarówno przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjaliści wezmą udział w zajęciach o wysokim stopniu efektywności przekazu, będą to m.in prelekcje w szkole, konkursy z nagrodami, materiały edukacyjne. Ponadto 3 czerwca 2018 r. zorganizowany zostanie plener ekologiczny, podczas którego uczestnikami będą również osoby dorosłe.

Dzieci podzielą się wiedzą z rodzicami i dziadkami, co stanowić będzie o fakcie dotarcia przekazu do znacznej liczby mieszkańców gminy.

Zachęcamy do udziału w konkursach ( regulaminy w załączeniu) oraz do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi.

regulamin konkursu gimnazjum

regulamin konkursu szkoła podstawowa

regulamin konkursu przedszkole, klasy 0
 www.wfos.gdansk.pl

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu wiedzy z klas IV-VII SP i II-III klas gimnazjalnych dostępna w sekretariacie szkoły.

O terminie finału konkursu wiedzy informację przekaże Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Do 25 maja  czekamy na prace plastyczne.

Aktualizacja:

W konkursie plastycznym pt. „Moja czysta okolica” do 25 maja wpłynęły: 23 prace w kategorii wiekowej zerówki i przedszkola oraz 49 prac w kategorii wiekowej klas I-III. Prace można oglądać  na wystawie na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Nagrody za udział w konkursach zostały wręczone na plenerze ekologicznym 3 czerwca 2018 r. Gratulujemy zwycięzcom.

Sprawozdanie z realizacji  „Kampanii Gminy Konarzyny na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Osiągnięty efekt ekologiczny – opis przedsięwzięcia

            Kampania została zrealizowana zgodnie z założoną koncepcją, a jej realizacja była możliwa dzięki wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
        Grupą docelową była dzieci i młodzież  z Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach (w którego skład wchodzi przedszkole Promyczek, Szkoła Podstawowa oraz klasy gimnazjalne). Pośrednio przez dzieci projekt skierowany był również do ich rodziców i rodzin. Poprzez dzieci wpłyneliśmy na świadomość rodziców, stworzyliśmy przychylny klimat związany m.in. z segregacją odpadów. Zamierzamy niniejszą kampanię kontynuować poprzez realizację działań zmierzających do regularnego edukowania mieszkańców w zakresie zachowań prośrodowiskowych, selektywnej zbiórki odpadów i innych kwestii o niebagatelnym znaczeniu dla ochrony środowiska. W ramach projektu zrealizowano prelekcje dla dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach. Zarówno przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjaliści wzieli udział w zajęciach o wysokim stopniu efektywności przekazu. Zrealizowano 11 prelekcji w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, obejmujących całą społeczność uczniowską gminy. Wysoka efektywność przekazu w połączeniu z odpowiednio małymi grupami odbiorców pozwoliła na bardzo znaczący wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Dzieci podzieliły się wiedzą z rodzicami i dziadkami, co stanowi o fakcie dotarcia przekazu do znacznej liczby mieszkańców gminy.  Prelekcje, trwające godzinę dydaktyczną każda, zrealizowane zostały w dniach 27.04.2018 r. i 30.04.2018 r. Każde dziecko podczas prelekcji otrzymało specjalnie zaprojektowane materiały – zakładkę do książek i  plan lekcji. Przekaz merytoryczny był dostosowany do poszczególnych grup wiekowych.
         Po prelekcjach zorganizowano I etap konkursu ekologicznego (konkursu wiedzy) dla klas IV-VIII Szkoły podstawowej i klas II i III gimnazjum, oraz ogłoszono konkursy plastyczne dla młodszych dzieci.Konkursy dały mozliwość uczestnictwa dzieciom ze  wszystkich grup wiekowych. W I etapie konkursu wiedzy wzięło udział 67 uczniów szkoły podstawowej i 24 uczniów gimnazjum. Do II etapu zakwalifikowało się po 10 osób zgodnie z regulaminami konkursów. II etap konkursu odbył się 23 maja 2018 r. w Zespole Szkół publicznych w Konarzynach, W konkursie plastycznym pt. „Moja czysta okolica” do 25 maja wpłynęły: 23 prace w kategorii wiekowej zerówki i przedszkola oraz 49 prac w kategorii wiekowej klas I-III. Wybrano po 10 najlepszych prac w każdej z kategorii, a na terenie szkoły zorganizowano wystawę prac.  Wręczenie nagród odbyło się podczas pleneru ekologicznego 3 czerwca 2018 r. ,którego uczestnikami były również osoby dorosłe. Podczas pleneru dzieci uczestniczyły w licznych grach, zabawach, konkursach z nagrodami – wydarzenie ukazywało ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju i zachęcało mieszkańców do zaangażowania na rzecz budowania codzienności otwartej na ochronę środowiska. 3 czerwca 2018 w dniu pleneru ekologicznego „Asy segregacji” zorganizowano również seminarium dla liderów społeczności lokalnej i mieszkańców poświęcone wszystkim zagadnieniom kluczowym z punktu widzenia planowanej kampanii, w szczególności ukazujące ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, zasady zrównoważonego rozwoju, tematykę recyklingu odpadów i ich wcześniejszej segregacji.

            Dzięki kampanii osiągnięto cel główny: uświadomiono społeczeństwo w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju, idei gospodarki o obiegu zamkniętym, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów. Kształtowania poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego – uświadomienia, iż to w jaki sposób żyje człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą nas przyrodę.

Jak segregować odpady
Plan lekcji