Nabór do POPŻ 2020

dodano: 19 listopada 2020 o godzinie 15:20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konarzynach informuje, że OD 15.11.20120 R. MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ DO GOPS W KONARZYNACH, W CELU WERYFIKACJI SYTUACJI RODZINY I OTRZYMANIA SKIEROWANIA uprawniającego do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1.056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2019 zapraszamy do wypełnienia oświadczenia.

Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, jak również osoby które nie spełnią kryteriów z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowego nie zostaną zakwalifikowane do pomocy w ramach Podprogramu.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Zapraszamy do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach,  ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.00, telefon 59 8331104 .