Azbest – informacje, usuwanie, dofinansowanie

dodano: 3 kwietnia 2017 o godzinie 13:49

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny – edycja 2017

Wójt Gminy Konarzyny informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny- edycja 2017” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 15.285,46 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.  „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-54.S/197/2017/AZBEST-2017 zawartej w dniu 15.09.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Konarzyny, na podstawie wniosku złożonego 13.04.2017 r. W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano oraz zutylizowano wyroby zawierające azbest z 20 lokalizacji  z terenu gminy Konarzyny. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 20.380,62 zł (netto). Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 56,23 Mg, co stanowi około 3.603,446 m² zdemontowanego pokrycia.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/

 

I ABC o azbeście

Azbest to włókniste minerały, występujące naturalnie w przyrodzie. Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie magnez, sód, wapń lub żelazo. Jest znany od kilku tysięcy lat i w języku starożytnych Greków znaczy „niewygasający”, z azbestu bowiem wyrabiane były knoty do lamp oliwnych. Przez ponad 100 lat był powszechnie wykorzystywany do produkcji materiałów przemysłowych i budowlanych. W Polsce wciąż użytkowanych jest około 14 mln ton wyrobów zawierających azbest. W niektórych miejscach na świecie cały czas jest eksploatowany na skalę przemysłową. Do Polski pierwsze wyroby z zawartością azbestu trafiły na początku lat 30. XX w. Były to produkowane w Belgii w fabryce ETERNIT płyty azbestowo-cementowe. Od tej właśnie nazwy przyjęto określanie wszelkiego rodzaju płyt azbestowo-cementowych „eternitem”.

Cechą charakterystyczną azbestu jest jego włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości, takie jak: odporność na wysokie i niskie temperatury, działanie mrozu, substancji żrących, dobre właściwości mechaniczne, wytrzymałość na rozciąganie czy zgniatanie. Wykorzystywano go głównie do produkcji materiałów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, mas ogniotrwałych, uszczelniających, a także odzieży roboczej.

Czym grozi azbest? Włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne, a stopniowa degradacja materiałów azbestowych powoduje uwalnianie włókien do powietrza. Ich wdychanie i kumulowanie się w płucach może powodować poważne choroby układu oddechowego, w tym zwykle po kilkunastu – kilkudziesięciu latach, pojawianie się nowotworów azbestozależnych.

Jak chronić się przed działaniem azbestu? Nie wolno dopuścić do uszkodzenia materiałów azbestowych, które skutkuje emisją włókien do powietrza. Działania prowadzące do usunięcia azbestu nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia osób wykonujących pracę, mieszkańców oraz środowiska.

Wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wycofane z użytkowania na terenie Polski do końca 2032 r.

Informacje nt. azbestu, szkodliwości jego działania oraz możliwości usuwania można znaleźć na stronach: Ministerstwa Gospodarki, Bazy azbestowej, Federacji Zielonych GAJA.

Informacje dotyczące usuwania azbestu: zmiany legislacyjne, źródła finansowania projektów związanych z azbestem na stronie ministerstwa rozwoju

II Azbestowe archiwum

Dotychczas zrealizowane zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny:

A – całkowity koszt zrealizowanego zadania,
B – kwota uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku,
C – kwota uzyskanego dofinansowania z innych źródeł, w tym wkład własny,
D – całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg],
E – ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu [Mg] z zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku,
F – okres realizacji zadania.

A B C D E F

 

22 011,07 zł B+C 15.285,48 zł 0,00 zł 56,23 56,23 2017
28 180,81 zł B+C 17 544,02 zł 0,00 zł 27,83 27,83 2016
28 547,96 zł 24 265,00 zł 4 282,96 zł 53,94 53,94 2015
9 832,00 zł 9 537,00 zł 295,00 zł 12,29 12,29 2014
3 169,00 zł 2 218,00 zł 951,00 zł 5,75 5,75 2013
35 700,00 zł 24 990,00 zł 10 710 zł 25,44 25,44 2011/2012
2 063,10 zł 2 063,10 zł 0,00 zł 2,99 2,99 2010

III Punkt informacyjny

W Urzędzie Gminy w Konarzynach (pok. nr 2) prowadzony jest punkt informacyjny, w którym można zasięgnąć informacji nt. szkodliwości azbestu, zasadach bezpieczeństwa usuwania wyrobów zawierających azbest, możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W punkcie (w okresie naboru) przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz przygotowane do pobrania dokumenty niezbędne w celu uzyskania dofinansowania.

Warunki uzyskania dofinansowania wynikają z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Kontakt:
Jolanta Wielińska
fundusze@konarzyny.pl
tel.: 59 833 10 11

Uchwała nr XVIII/152/2017 Rady Gminy w Konarzynach
regulamin udzielania dofinansowań

wniosek azbest

IV Materiały informacyjne

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konarzyny