Czyste powietrze Pomorza

dodano: 3 kwietnia 2017 o godzinie 20:53

18.06.2018

Wójt Gminy Konarzyny informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą  „Czyste powietrze Pomorza – eKonarzyny” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 19.595,14 zł., wkład własny gminy 3.919,03, łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych 78.380,57.

 W ramach zadania w sześciu budynkach wymieniono kotły i instalacje grzewcze z opalanych węglem na nowoczesne kotły opalane biomasą.

zał. Informacja  o osiągniętym efekcie ekologicznym

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/

 

 

06.11.2017

Informujemy, że projekt Gminy Konarzyny pn. „Czyste powietrze Pomorza – eKonarzyny” otrzymał dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) w kwocie 41.000,00 zł. Planowany koszt kwalifikowany całego projektu wynosi 164.000,00 zł

Projekt dotyczy modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych rozwiązań (kotłami opalanymi gazem lub biomasą).

Należy podkreślić, że Polska w ostatnim czasie odnotowuje kolejne niechlubne rekordy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Mylne jest stwierdzenie, że za zanieczyszczenie powietrza odpowiadają przede wszystkim spaliny z kominów przemysłowych. Zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń przez paleniska dużej mocy spowodowały, że obecnie zanieczyszczenie powietrza w Polsce w dużym stopniu wynika z działania indywidualnych kotłowni z kotłami na paliwa stałe. Niewielka wysokość kominów sprawia, że szkodliwe substancje pozostają w najbliższej okolicy – są emitowane niemal wprost do płuc mieszkańców.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest „niska emisja” – czyli ulatnianie się produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji znajdujących się na wysokości poniżej 40 m.

To właśnie sektor komunalno-bytowy, czyli gospodarstwa domowe stanowi główne źródło zanieczyszczeń powietrza. Odpowiadają one za prawie połowę całkowitej emisji pyłu zawieszonego. Produkty spalania węgla, a nierzadko śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach najróżniejszych typów przyczyniają się w głównej mierze do tak złego stanu polskiego powietrza.

Szkodliwymi produktami spalania są:

 • dwutlenek węgla CO2,
 • tlenek węgla CO,
 • tlenki azotu NOx,
 • dwutlenek siarki SO2,
 • wielopierściniowe węglowodory aromatyczne WWA (benze(a)pirenu),
 • lotne związki organiczne LZO (ozon O3 – wynik wtórnego zanieczyszczenia oddziaływania LZO),
 • dioksyny,
 • metale ciężkie( kadm, ołów, nikiel, arsen),
 • pyły zawieszonePM2,5 oraz PM10.

Należy podkreślić, że negatywne skutki długotrwałego wdychania toksycznego powietrza ponosi cały organizm, w tym układ krążenia i układ nerwowy. Stopień, w jakim zanieczyszczone powietrze wpłynie na nasze zdrowie zależy też od wieku, już występujących chorób, czasu ekspozycji na zanieczyszczenia i ich stężenia. Nie zmienia to jednak faktu, że silne zanieczyszczenie atmosfery zwiększa ryzyko:

 • chorób układu oddechowego, w tym astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii, kataru, kaszlu, bólów gardła;
 • chorób układu krążenia (miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, zawału);
 • dolegliwości ze strony układu nerwowego, w tym problemów z pamięcią, koncentracją, częstszych zachowań depresyjnych, następuje też szybsze starzenie się układu nerwowego a nawet większe ryzyko choroby Alzheimera, nowotworów (w tym szczególnie raka płuc, gardła i krtani) – wg WHO 30 proc. zapadalności na choroby nowotworowe związane jest ze skażeniem środowiska.

Konieczne jest, zatem podjęcie skutecznych działań, które doprowadzą do poprawy sytuacji w tym zakresie. Takie działania podjęła również Gmina Konarzyny zgłaszając swój udział w konkursie „Czyste powietrze Pomorza”. Jesteśmy przekonani, że realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie istotne efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery – zgodnie z przyjętymi założeniami i jednocześnie zachęci pozostałych mieszkańców gminy Chojnice do wymiany obecnych kotłów opalanych węglem.

Przeprowadzono otwarty nabór wniosków dla mieszkańców, którzy byli zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia na wymianę źródła ogrzewania w swoich domach.  W odpowiedzi na to ogłoszenie wpłynęło do tutejszego Urzędu 12 wniosków. Umowę o dofinansowanie podpisano z WFOŚ w Gdańsku na 11 wniosków (jeden wniosek został wycofany przez wnioskodawcę)

Poniżej wzór wniosku o rozliczenie zadania:

wzór wniosku o rozliczenie zadania

28.06.2017

Szanowni Państwo,

 na stronie Funduszu https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/czyste-powietrze-pomorza-edycja-2017 pojawiła się informacja dotycząca przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”. Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z niniejszymi zasadami Fundusz może pokryć koszty poniesione przez wnioskodawcę/odbiorcę ostatecznego  przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania.

 20.07.2017

W związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informujemy, że w dniu 5 lipca 2017 roku, mimo wcześniejszej informacji o wydłużeniu terminu, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2017”.

Wobec powyższego zawiadamiamy Wnioskodawców z terenu Gminy Konarzyny, biorących udział w konkursie, że można przystępować do modernizacji źródeł ciepła już w lipcu 2017 roku, a zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku koszty poniesione po tej decyzji będą mogły zostać refundowane ze środków WFOŚiGW.

We wrześniu 2017 r. (po zapewnieniu środków w budżecie gminy na pokrycie wkładu własnego Gminy w projekt w wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych) będziemy zapraszać wszystkich Wnioskodawców do podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Konarzyny

Jednocześnie informujemy, że WFOŚiGW w Gdańsku obniżył wysokość dofinansowania z maksymalnych 35% na 25% wartości kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji na temat realizacji przedsięwzięcia w pokoju nr 2 (parter Urzędu Gminy Konarzyny) w godzinach pracy urzędu, nr telefonu: (59) 833-10-11.

03.04.2017

W urzędzie gminy w terminie do 14 kwietnia 2017 r. w pok. nr 2 przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na zadanie z zakresu modernizacji systemów grzewczych. Dofinansowanie dotyczy likwidacji piecy lub kotłów wraz/bez wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. i c.o.w. opalanych węglem, w tym ekogroszkiem, koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań: kotły opalane gazem, kotły opalane olejem opałowym , pompy ciepła, kotły opalane biomasą np pelletem, słomą, trocinami zbożem drewnem – holcgaz   przygotowane do pobrania dokumenty niezbędne w celu uzyskania dofinansowania.