Konsultacje społeczne dot. opiniowania zmiany Programu Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej

dodano: 22 kwietnia 2021 o godzinie 15:30

W imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego informujemy o możliwości składania uwag i wniosków w terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2021 r. do zmiany uchwały nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Komunikat Zarządu Wojewdztwa Pomorskiego