Usuwanie folii rolniczych….

dodano: 19 czerwca 2020 o godzinie 12:35

Gmina Konarzyny otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.500,00 zł na zadnie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Założeniem przedsięwzięcia jest unieszkodliwienie 61 Mg (ton) odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak folie rolnicze, siatka i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag.

W ramach dotacji kwalifikowane będą wyłącznie koszty transportu odpadów z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
W związku z tym, rolnicy zobowiązani będą we własnym zakresie dostarczyć odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zielonej Hucie. Planowany termin dostarczenia odpadów to połowa lipca 2020 r., dokładny przekażemy telefonicznie.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać w pierwszej kolejności rolnicy, którzy pod koniec ubiegłego roku złożyli do tut. urzędu informację o ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (w ramach prowadzonej inwentaryzacji) oraz pozostali rolnicy w zależności od wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie. W związku z tym gmina, jako organ udzielający pomocy, jest zobowiązana m.in.: zapewnić zgodność tej pomocy z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wszyscy rolnicy, którzy są zainteresowani usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni do dnia 10 lipca br.złożyć w Urzędzie Gminy w Konarzynach odpowiednio wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami.

Druk wniosku jest dostępny do pobrania w plikach poniżej lub w wersji papierowej – w UG pok. nr 2.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy tel 59 83310 11 wew. 33

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
przykład wypełnienia FORMULARZA
przykład wypelnienia OŚWIADCZENIA